شرایط پذیرش شرکت ها و موسسات

واحد هاي مستقر در مركز رشد به دو دسته تقسيم مي شود : موسسات و هسته ها

الف – موسسات :

درخواست مؤسسات متقاضي استقرار بر اساس دارا بودن شرايط زير ارزيابي خواهد شد.

   1. داشتن ايدة كاري مناسب  
   2. تركيب نيروي انساني متناسب با زمينة فعاليت مؤسسه 
   3. ارائة طرح تجاری متكي بر شناخت بازار 
   4. داشتن شخصيت حقوقي در قالب موسسه يا شركت

شرائط نيروي انساني تشكيل دهنده شركت ها :

حداقل سه نفر از اعضا اصلي بايد داراي مدرك كارشناسي يا بالاتر در زمينه كاري شركت باشند كه در اين مورد ، در صورت پذيرش ، وجود حداقل يك نفر عضو تمام وقت كارشناسي ارشــد ( عضو موسس ) و يا دو نفر كارشناس ( عضو موسس و همكار ) در موسسه ضروريست و استفاده از يك كارشناس خبره و يا محقق با سابقه پژوهشي در زمينه تخصصي فعاليت موسسه به عنوان مشاور توصيه مي شود .

پذيرش مؤسسات در دورة رشد :

مؤسسات متقاضي استقرار در مركز رشد ، چنانچه شرايط پذيرش را داشته باشند، مي توانند براي ورود به دورة رشد اقدام كنند.درخواست متقاضي ، شرط استقرار در مركز رشد و برخورداري از خدمات اين دوره داشتن ماهيت حقوقي است. مدت دوره هاي رشد حداكثر سه سال است . ارائه خدمات در قبال پرداخت هزينه و بر اساس تعرفه هاي مصوب صورت مي گيرد.

تذكر يک: وجود حداقل يك نفر عضو تمام وقت، شامل يك نفر كارشناس ارشد ( عضو مؤسس ) و يا دو نفر كارشناس (عضو مؤسس و همكار) در مؤسسه ضروري است.

تذكر دو:استفاده از يك نفر كارشناس خبره و يا محقق با سابقة پژوهشي در زمينة تخصصي فعاليت مؤسسه بعنوان مشاور ضروري است.

دورة پيش رشد :

مؤسساتي كه در شناسايي ايدة كاري ابهاماتي داشته باشند و يا جهت تكميل گروه كاري خود نياز به زمان داشته باشند مي توانند به عنوان هسته هاي تحقيقاتي براي ورود به دوره پيش رشد اقدام كنند . مدت دوره هاي پيش رشد شش ماه است.هسته هاي تحقيقاتي مستقر در اين دوره با برخورداري از نيازهاي اولية يك واحد تحقيقاتي ـ توسعه اي مؤظف به تثبيت ايدة‌كاري ، تكميل گروه كاري ونيروي انساني مورد نياز و ثبت حقوقي شركت به منظور انتقال به دورة رشد مي باشند خدمات ارائه شده به هسته هاي تحقيقاتي در اين دوره محدود و رايگان است.

روند رشد مؤسسات :

دورة رشد دوره اي است كه در طي آن يك مؤسسه تحقيقاتي خصوصي با تعقيب ايده كاري مناسب و متكي بر فنّاوري به يك مؤسسه فعال و موفق اقتصادي تبديل مي شود. روند رشد مؤسسات در طي حضور در مركز رشد بر اساس شاخص هاي رشد يافتگي مورد بررسي قرار مي گيرد.